Regulamin

Zajęcia stacjonarne odbywają się w grupach 6-8 osobowych i prowadzone są na różnych stopniach zaawansowania w zależności od możliwości i kondycji fizycznej uczestników.

Jedne zajęcia trwają 50 minut.

Każdy uczestnik zajęć regularnych w grupach, po wykupieniu karnetu, ma przydzielone swoje stałe miejsce w grupie oraz określony dzień lub dni tygodnia i godziny uczestnictwa w zajęciach.

Osobom rozpoczynającym naukę Pilatesu zaleca się zapisywanie na cykl zajęć 6 Tygodni z Pilatesem dla początkujących, na którym podczas ćwiczeń stopniowo wprowadzane są zasady, którymi kierujemy się w metodzie Body Control Pilates®. Dołączenie do grupy 6 tygodni z Pilatesem po rozpoczęciu cyklu jest możliwe jedynie w przypadku wcześniejszego odbycia jednogodzinnych zajęć indywidualnych.

3 -godzinne warsztaty Pilates dla początkujących, odbywają się w ciągu jednego dnia, w czasie weekendu (zwykle w sobotę) i przeznaczone są dla osób, które chciałyby zapoznać się z metodą  Pilates lub dołączyć do istniejącej już grupy ćwiczącej regularnie.

Zajęcia indywidualne przeznaczone są  dla osób, które preferują indywidualny sposób nauki Pilatesu na macie i/lub z wykorzystaniem sprzętu, oraz dla tych, którym warunki zdrowotne mogą utrudniać wykonywanie  ćwiczeń w grupach.

Zasady korzystania z zajęć w studio Pilates dla zdrowia 

  • Każdy uczestnik zajęć, przed ich rozpoczęciem, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dane zgromadzone w formularzu pomogą nauczycielowi w doborze odpowiednich ćwiczeń, uwzględniając stan zdrowia i ewentualne przeciwwskazania do ich wykonywania.
  • Ze względu na charakter prowadzonych zajęć, wymagający uwagi i skupienia, uczestnicy proszeni są o zachowanie się w sposób, nie zakłócający wykonywania ćwiczeń pozostałym osobom biorącym udział w lekcji.
  • Na salę ćwiczeń wchodzimy w obuwiu zastępczym, skarpetach antypoślizgowych lub boso. Do dyspozycji uczestników zajęć jest szatnia, toaleta oraz łazienka z prysznicem.
  • Ze względu na COVID-19, na zajęcia przychodzimy  bez jakichkolwiek objawów choroby (kaszel, katar, temperatura, złe samopoczucie). 
  • Przed wejściem do studia, prosimy o skorzystanie z dostępnych środków do dezynfekcji rąk lub umycie rąk w łazience.
  • Utrzymujemy dystans podczas ćwiczeń. Wałki i obręcze dostarczane są przez prowadzącego zajęcia.
  • Po zakończonych zajęciach, uczestnicy zajęć proszeni są o przetarcie użytego sprzętu (np. maty, rollery, Spine Corrector), szmatką z płynem dezynfekcyjnym, które znajdują się w miejscach widocznych w studio.

Odpłatność

Do uczestnictwa w zajęciach regularnych w grupach upoważnia wykupienie karnetu, który należy każdorazowo okazać przed rozpoczęciem zajęć.

Karnety ważne są na określoną ilość wejść przez określoną ilość tygodni, licząc od dnia zakupu karnetu.

Na karnecie wypisana jest data jego ważności, ilość wejść w danym miesiącu oraz dzień i godzina, przypisana uczestnikowi zajęć.

Odpłatność za karnety należy uiszczać najpóźniej w ostatnim dniu ważności poprzedniego karnetu na kolejną wybraną ilość wejść;

  • z góry, przelewem na konto bankowe, lub
  • gotówką, w ostatnim dniu ważności poprzedniego karnetu.

Brak zakupu nowego karnetu w ostatnim dniu ważności poprzedniego, oznacza rezygnację uczestnika z udziału w dalszych zajęciach regularnych.

Odpłatności za zajęcia indywidualne dokonuje się na konto podane powyżej, lub gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

W celu zagwarantowania sobie miejsca na zajęciach 6 tygodni z Pilatesem, należy po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia, dokonać wpłaty połowy kwoty na podane w mailu konto bankowe w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.  Niedokonanie wpłaty lub dokonanie jej po tym terminie nie gwarantuje udziału w zajęciach. Pozostałą część kwoty należy uiścić po pierwszych zajęciach.

Odpłatność za warsztaty uiszczana jest z góry, po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.

W okresie ważności karnetu nie ma możliwości zwrotu opłaty za zajęcia niewykorzystane.

W przypadku niemożliwości skorzystania z pojedynczych zajęć w swojej grupie, istnieje możliwość, w okresie ważności zakupionego karnetu, odrobienia zajęć z inną grupą, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny z nauczycielem. Odrabianie większej ilości zajęć nie jest możliwe, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

W przypadku dłuższych nieobecności wynikłych z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych (choroba, pobyt w szpitalu), istnieje możliwość przeniesienia opłaconych wcześniej zajęć regularnych na termin późniejszy, uzgodniony z nauczycielem, jednak po wcześniejszym wykupieniu nowego karnetu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali, prosimy o zgłaszanie wszelkich dłuższych nieobecności z kilkudniowym wyprzedzeniem, by umożliwić innym osobom skorzystanie z możliwości odrobienia ewentualnych zaległości.

Brak obecności na pojedynczych zajęciach należy zgłaszać najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. W przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi nieobecności w w/w terminie, zajęcia uznaje się za odbyte, czyli nie ma możliwości ich odrobienia.

W przypadku zbyt małej ilości osób na zajęciach grupowych (1-2), zajęcia są odwołane, a uczestnikom przysługuje prawo do skorzystania z zajęć w innych terminach w ramach ważności wykupionego karnetu.

W przypadku, gdy zajęcia wypadają w dni ustawowo wolne od pracy (np. Wielkanoc, 1 Maja itp), uczestnicy rezerwują sobie miejsca w innych grupach, w ramach ważności zakupionego karnetu.

Informacje o przerwach w zajęciach podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem, by umożliwić uczestnikom wykupienie odpowiedniego karnetu.

W przypadku przerwy wynikłej ze zdarzeń losowych np. choroby nauczyciela, zajęcia zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie.